I'm Jason. 19. Mass.
i like to ski
Ski the east.

home message me instagram vimeo

Okemo Mountain, Vermont

Okemo Mountain, Vermont

4 notes - 6 May, 2012

Source - thepretzelman

Tagged: skiing winter vermont ski the east freeskiing me

  1. sidecountr-y reblogged this from thepretzelman
  2. pyrrhicist reblogged this from thepretzelman
  3. thepretzelman posted this